Keep healthy by keeping fit!

Gratis trainingsschema, voedingsschema en begeleiding

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Op alle door Keep Fit gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing en is enkel de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk bevoegd.
1.2 Inschrijving vindt plaats door het papieren inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen
1.3 Het lid mag gedurende de openingstijden trainen rekeninghoudend met de geldende huisregels.
1.4 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidkaart.
1.5 Keep Fit behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.
1.6 Keep Fit is gerechtigd om op eender welk tijdstip een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
2. Overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Keep Fit.
2.2 Keep Fit is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. 

3. Lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door de deelnemer bij inschrijving aangegeven.
3.2 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Bij betaling via domiciliëring kan de overeenkomst ten alle tijde, ook tijdens de lopende periode opgezegd worden, mits een opzegtermijn van 1 maand en het betalen van een schadevergoeding ten bedrage van 2 maanden fitness.Bij het niet opzeggen op het einde van de overeenkomst loopt deze na de afgesproken periode gewoon verder. Vanaf dan kan er maandelijks opgezegd worden, zonder schadevergoeding. Er is een opzegtermijn van 1 maand.
3.3 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Keep Fit waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3.4 Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen bij Keep Fit trainen indien zij in het bezit zijn van een Keep Fit lidkaart. Zij krijgen echter uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder die ook in het bezit is van een Keep Fit lidkaart. Aanmelding voor het lidmaatschap en ondertekening van de overeenkomst dient door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1 Lidmaatschapsgelden via domiciliering worden maandelijks vooraf betaald.
4.2 Wanneer een domiciliering niet uitvoerbaar is, kan Keep Fit bij elke vordering een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten extra aanrekenen.
4.3 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag zal dit leiden tot:
4.3.1 de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog verschuldigde sommen, ongeacht de voorziene betaalwijze
4.3.2 de opeisbaarheid van een schadevergoeding die gelijk is aan 15% (of zoveel meer als de werkelijke incassokosten zijn) van de nog verschuldigde sommen met een minimum van € 25,-, naast de conventionele verwijlinteresten aan 10% vanaf de datum van opeisbaarheid en alle andere juridische kosten.
4.4 Wanneer Keep Fit over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door Keep Fit in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
4.5 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
4.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Keep Fit is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.7 Keep Fit is bevoegd om aan het einde van de looptijd, met een maximum van één keer per kalenderjaar de lidmaatschapsprijs aan te passen tegen de, op het moment van wijzigen, geldende tarieven.
4.8 Indien Keep Fit haar verbintenissen niet nakomt en de consument bewijst dit afdoende, verbindt zij zich er toe om aan het lid een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 10% van het nog openstaande saldo van het bedrag.
5. Lidkaart
5.1 Het lid ontvangt, na inschrijving, een lidkaart.
5.2 Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidkaart.
5.3 Keep Fit is bevoegd om bij misbruik van deze lidkaart het lid de toegang te ontzeggen.
5.4 Bij verlies of diefstal van de lidkaart dient dit direct aan Keep Fit te worden gemeld en ziet Keep Fit zich genoodzaakt om € 15,- in rekening te brengen voor een nieuwe lidkaart.
6. Beëindiging Lidmaatschap
6.1 Het beëindigen van de overeenkomst kan alleen middels een aangetekend schrijven gericht aan Keep Fit, Goedendagstraat 35, 8560 Wevelgem.
6.2 Indien het lid zijn overeenkomst niet één kalendermaand voor de einddatum middels een aangetekend schrijven opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd, met een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient één kalendermaand voor de einddatum in het bezit van Keep Fit te zijn.
6.3 Het, door het clublid, voortijdig beëindigen van de overeenkomst is enkel mogelijk op medische gronden. Hiervoor is een doktersverklaring nodig. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand vanaf ontvangst opzegging en deugdelijk bewijs.
6.4 Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Keep Fit bevoegd € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.
6.5 Het beëindigen kan niet met terugwerkende kracht en de reeds betaalde bedragen blijven behouden in het voordeel van Keep Fit.
6.6 Alle andere wijzen van beëindiging, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het lid worden betaald , zullen deze verschuldigde bedragen verder gerechtelijk worden ingevorderd conform artikelen 4.3, 4.3.1 en 4.3.2.
7. Openingstijden
7.1 Keep Fit is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
7.2 Keep Fit is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
7.3 Keep Fit is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te
sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
8. Persoonsgegevens
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bank gegevens) dienen direct aan Keep Fit te worden doorgegeven middels het e-mailadres info@keepfit.be. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Keep Fit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
9. Personal Training
De diensten van Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen. De Personal Trainer is geheel zelfstandig werkzaam en is daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. U dient derhalve een aparte overeenkomst met de Personal Trainer af te sluiten. 
10. Aansprakelijkheid
10.1 Keep Fit sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden voor opzet of grove schuld in hoofde van Keep Fit of haar aangestelde.
10.2 Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.
11. Keep Fit huisreglement
11.1 Het lid is bekend dat Keep Fit bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn geplaatst op de website en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de balie van de club. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personenwiens gedrag daar aanleiding toe geeft
11.2 Keep Fit behoudt zich het recht voor om bij voor haar motiverende redenen de pas in te vorderen en een lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
12. Slot bepaling
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Keep Fit te accepteren.
top